Budynki kultu religijnego: kościoły, kaplice, klasztory.